ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden

Offertes
De offerte wordt omgezet in een bindende overeenkomst na goedkeuring van de klant via e-mail of post.

Betalingsverzoeken zijn betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na verzending van het verzoek.

De betaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer van MAAN Partners (BE Fortis E79001775442833)

Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper, zelfs indien ze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze. Als de financiële situatie van de koper ongeacht het tijdstip de voortzetting van de productie of levering op basis van de aanvankelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden niet rechtvaardigt, mag MAAN Partners VOF volledige of gedeeltelijke voorafbetaling eisen. In geval van bankroet of insolventie van de koper zal MAAN Partners VOF het recht behouden eender openstaand order te annuleren en vergoeding voor de annuleringskosten ontvangen.

Bij gebreke aan tijdige betaling en na schriftelijke aanmaning tot betaling, hetgeen steeds bij gewone e-mail kan geschieden, wordt het openstaande saldo vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent het totaal verschuldigde bedrag vermeerderd met de moratoire interesten berekend aan de wettelijke rentevoet aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de openstaande factuur tot op de datum van de volledige betaling.

Bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten.

Bovendien kan de verkoper, indien de per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Verbintenis
Art. 1. Prestaties – Offerte
De opdrachtnemer MAAN Partners VOF wordt belast met de volgende prestaties – zoals omschreven in offerte.

Art. 2. Voorwaarden
De prestaties vermeld onder artikel 1 zullen geleverd worden overeenkomstig de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De opdrachtnemer zal op diens uitsluitende verantwoordelijkheid de goede uitvoering van de overeengekomen opdrachten verzekeren en in voorkomend geval instaan voor de naleving van de overeengekomen planning en uitvoeringstermijnen. Zij zullen worden geleverd volgens de regels der kunst en beantwoorden aan de hoogste professionele maatstaven.

Art. 3. Locatie
De prestaties zullen worden uitgevoerd in de maatschappelijke zetel van de opdrachtgever (Bornem), op de locatie van de opdrachtgever of op een andere overeen te komen plaats, tenzij de partijen samen anders beslissen. Ze worden geacht van dag tot dag naar behoren zijn verricht.

Art. 4. Prestaties
De dagen waarop de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever prestaties zal verrichten, worden minimum 1 maand op voorhand vastgelegd – tenzij anders overeengekomen.

Art. 4a: Bij afzegging minder dan één week op voorhand door de opdrachtgever wordt de helft van het overeengekomen bedrag als schadevergoeding gefactureerd, tenzij onmiddellijk een nieuwe datum ingepland wordt waarop de opdracht kan doorgaan.

Art. 4b: Een afzegging minder dan één week op voorhand door de opdrachtnemer kan enkel omwille van (medische) overmacht. Dit kan geattesteerd worden. De opdracht wordt dan opnieuw ingepland.

Art. 5. Prijs
Het honorarium van de opdrachtnemer staat in de offerte. De facturatie zal maandelijks gebeuren. Bij niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10 % worden gerekend. Voor meer details: zie clausule in offerte.

De dagprijzen kunnen jaarlijks verhoogd worden in evenredigheid met de spilindex.

Art. 6. Bijkomende kosten
Eventueel zullen volgende kosten zullen eveneens worden doorgerekend aan de opdrachtgever: zie offerte (indien van toepassing)

Art. 7. Statuut
De opdrachtnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe zich in regel te stellen met alle wettelijke verbintenissen eigen aan zijn statuut. De opdrachtnemer leeft alle wettelijke sociale, fiscale en handelsverplichtingen na die gelden voor de zelfstandige ondernemingen. Partijen bevestigen dat alle kosten daaraan verbonden ten laste van de opdrachtneemster zijn; de vergoeding bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst wordt geacht deze kosten te dekken.

Art. 8. Geheimhouding
De opdrachtnemer verbindt zich ten opzichte van derden tot een strikte geheimhouding i.v.m. de algemene informatie en elk document waarvan hij naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt. Deze verbintenis geldt zonder tijdsbepaling. Uiteraard kan en mag mits instemming van de opdrachtgever wél online “ruis” veroorzaakt worden over de opdracht, in algemene termen, zodat dit ook de online reputatie-opbouw van de opdrachtgever ten goede kan komen.

Art. 9. Termijn
De overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde / bepaalde termijn – conform offerte. Beide partijen kunnen een einde stellen aan de overeenkomst mits een opzeg van 3 maanden, schriftelijk te betekenen.

Art. 10. Toepasselijk recht
Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing.

Art. 11. Bevoegde rechtbank
In ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Artikel 12. Nietigheid
De nietigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op generlei wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.

Partijen komen bovendien overeen dat huidige overeenkomst de alomvattende regeling is tussen partijen en elke brief, overeenkomst of vroegere regeling vervangt.

Privacy en GDPR
Empowering People behandelt jouw gegevens met zorg en met respect voor jouw privacy. Bedrijven en particulieren die samenwerken met ons, gaan automatisch akkoord met het privacybeleid van Empowering People. Het privacybeleid kan je nalezen via volgende link: https://www.empoweringpeople.be/privacy/